Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?

terug naar overzicht vragenderwijs

Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Iedereen kan bezwaar aantekenen tegen het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens (AVG artikel 21, lid 1). Dit recht is echter niet absoluut. U moet u daar zwaarwegende redenen voor hebben; u moet kunnen aantonen dat de verwerking nadelige effecten voor u kan hebben. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking in strijd is met de wet. Bijvoorbeeld wanneer gegevens, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de registratie of de verwerking van de gegevens verboden is of wanneer ze langer dan de toegestane termijn worden bewaard.

Als het gaat om een gegevensverwerking, die noodzakelijk is om een wettelijke bepaling na te leven of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, kunt u geen bezwaar aantekenen.

Als betrokkene heeft u, naast het recht van bezwaar, diverse andere rechten. Denk bijvoorbeeld aan recht op overdraagbaarheid van de gegevens (dataportabiliteit), recht op inzage, recht op rectificatie en het recht om vergeten te worden. Deze rechten zijn vastgelegd in AVG artikel 12 t/m 21 en worden hier niet nader uitgelicht. Omdat de AVG veel meer uitgaat van de rechten van betrokkene wordt dit als apart topic nader toegelicht/uitgewerkt.