Het medisch dossier – de rechten van een patient

Wat zijn mijn rechten als patiënt ten aanzien van mijn medisch dossier?

Iedere patiënt heeft het recht zijn eigen gegevens in te zien, te (laten) wijzigen, aan te (laten) vullen of te (laten) vernietigen. Dit artikel geeft u aan hoe u dat kunt doen, wat u kunt doen, aan wie u inzage kunt verlenen en hoe lang uw gegevens worden bewaard.

Het recht op inzage van uw dossier                                                                                          De hulpverlener is, op basis van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), verplicht een dossier van u als patiënt bij te houden. U heeft o.a. het recht om dit dossier in te zien, wijzigingen c.q. aanvullingen aan te laten brengen of (delen van uw dossier) te laten vernietigen. Het dossier is eigendom van de hulpverlener of de instelling.

Hoe krijgt u inzage en welke gegevens mag u inzien?                                                    U kunt inzage in uw dossier krijgen door dit aan de hulpverlener of de instelling te vragen. Kopieën worden niet of slechts na een schriftelijk verzoek verstrekt.
Alle gegevens in het dossier, die over u zelf gaan, mag u inzien. Hierbij moet u denken aan verslagleggingen van de hulpverlener, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en verwijsbrieven.
Persoonlijke werkaantekeningen, die de hulpverlener heeft gemaakt tijdens de behandeling, behoren hier niet toe.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de gegevens?                                 Als u vindt, dat gegevens onvolledig of onjuist zijn kunt u uw eigen verhaal aan het dossier laten toevoegen. Om delen of het gehele dossier te laten vernietigen moet u de hulpverlener hier schriftelijk om verzoeken. Als de hulpverlener aan kan tonen dat de medische gegevens voor anderen van aanmerkelijk belang zijn, heeft hij enig respijt. In dit geval moet hij binnen drie maanden aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen verbiedt de wet vernietiging van het dossier.
Belangrijk om te realiseren: bij vernietiging van het gehele dossier gaan ook belangrijke medische gegevens verloren! Dit kan nadelige gevolgen voor u hebben.

Medische gegevens van personen, die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrische instelling, moeten vijf jaar worden bewaard en mogen eerst dan worden vernietigd.

Aan wie wordt inzage verleend?                                                                                                   In principe heeft u alleen inzage in uw dossier. Familieleden en eventuele partners dus niet. Wel kunt u iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien (vaak gebeurt dit bij mantelzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van de betrokkene).
Ouders/verzorgers van kinderen jonger dan 12 jaar mogen de gegevens van het kind inzien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel het kind als de ouders/verzorgers het recht op inzage of vernietiging. Let wel: uw kind kan bezwaar maken tegen uw verzoek tot inzage! In deze situatie beoordeelt de zorgverlener of uw kind zo’n beslissing genoeg kan overzien.
Inzage in gegevens van een overledene is niet toegestaan. Tenzij de overledene hier bij leven toestemming voor heeft gegeven of in het geval u kan aantonen dat u een zwaarwegend belang heeft en er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat de overledene hier geen bezwaar tegen zou hebben gehad.

Hoe lang wordt uw medisch dossier bewaard?                                                                  De hoofdregel voor de bewaartermijn staat beschreven in de Wgbo. Echter ook de AVG en de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) kunnen van toepassing zijn op de bewaartermijn van een medisch dossier. De gegevens moeten in ieder geval 15 jaar worden bewaard. Eventueel langer als dit uit het oogpunt van medische zorg noodzakelijk is. Medische gegevens, verkregen in het kader van een keuring, worden zolang bewaard als nodig voor het doel van de keuring.